Polityka Prywatności (RODO)

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług świadczonych przez sklep.

1. Dane Administratora

Administratorem danych osobowych zawartych w sklepie jest PRODMAX Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sokołowskiej 38, 05-806 Sokołów, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadającą: NIP 5342658107, REGON: 523805523, KRS 0001004078.

Adres strony internetowej Administratora: https://www.sklep.prodmax.pl/.

2. Cel przetwarzanych danych 

Dane osobowe są przetwarzane dla celu związanego z

 • zawarciem i realizacją umowy sprzedaży;
 • ze świadczeniem usług elektronicznych;
 • zapewnieniem pełnej obsługi użytkownika, w tym zakładania i zarządzania kontem użytkownika;
 • złożeniem zamówienia w sklepie internetowym;
 • marketingiem bezpośrednim (np. usługa newsletteru);

3. Zakres przetwarzanych danych osobowych

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje:

 • Imię;
 • Nazwisko;
 • Nazwę firmy;
 • Numer NIP;
 • Adres poczty e-mail.
 • Ulica i nr domu/lokalu;
 • Kod pocztowy;
 • Miasto
 • Kraj (domyślnie: Polska)
 • Telefon.

Udostępnienie danych osobowych (oznaczonych w serwisie jako obowiązkowe) jest wymogiem umownym, ich nieprzekazanie skutkuje brakiem możliwości realizacji działań związanych 

z ich podaniem (rejestracja w sklepie, korzystanie z usługi sklepu, dokonanie zakupów w sklepie). Dane osobowe (oznaczone jako nieobowiązkowe) są udostępnione dobrowolnie Administratorowi, za zgodą użytkownika.

4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie w celu wykonania umowy;
 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - ciążący obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością;
 • Art. 6 ust.1 lit. f RODO - uzasadniony interes Administratora danych osobowych polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, prowadzeniu marketingu bezpośredniego, przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych, badaniu satysfakcji klientów. 

5. Profilowanie

W ramach sklepu pewne treści są automatycznie dopasowywane do potrzeb użytkownika tj. dokonywanie profilowania, wykorzystując do tego dane z transakcji oraz dotyczące historii przeglądania. 

Dane osobowe klienta będą przetwarzane w formie profilowania po uprzedniej zgodzie.

Profilowanie w sklepie internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie sklepu internetowego np. poprzez dodanie konkretnego produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego produktu w sklepie internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w sklepie internetowym. 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

6. Okresy przetwarzania danych 

Na mocy obowiązujących przepisów prawa Administrator może przechowywać dane osobowe użytkowników nie dłużej, niż jest to konieczne do zrealizowania celów, dla których je wykorzystuje. 

a) W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO – do chwili jej odwołania;

b) W zakresie danych, które Administrator przetwarza w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przez okres niezbędny wynikający z przepisów prawa, np. na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, dane będą przetwarzane tak długo jak będzie do tego zobligowany Administrator przepisem prawa;

c) Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (w tym w postępowaniach sądowych) Administrator przetwarza dane w tym celu przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń;

d) Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia aktywnej zgody na przetwarzanie danych osobowych (w postaci plików cookie) przed wejściem do serwisu.

7. Udostępnienie danych osobowych 

Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe na polecenie Administratora w celu realizacji usługi..

W sytuacji, gdy wystąpi obowiązek wynikający z przepisów prawa Administrator zostanie zobowiązany do przekazania danych osobowych użytkownika uprawnionym organom publicznym (jednostkom organizacyjnym prokuratury, sądom, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). 

8. Prawa osób, których dane dotyczą

Osobom, których dane dotyczą przysługują prawa do:

 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych;
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • żądania przeniesienia danych osobowych;
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie bez wpływu na zgodność przetwarzania przed wycofaniem zgody w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa - w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

9. Zmiany Polityki

Administrator danych osobowych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały w ciągu 14 dni od dnia ich opublikowania na stronie serwisu.

Osoby, których dane są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności zostaną powiadomione o jej zmianach poprzez stosowny komunikat ogłoszony na stronie internetowej sklep@prodmax.pl lub poprzez informację wysłaną na podany przez użytkownika adres poczty e-mail.

10. Postanowienia końcowe

Polityka wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w serwisie. 

W sprawach nieuregulowanych Polityką mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

11. Kontakt z Administratorem

W przypadku wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności Użytkownik może kontaktować się poprzez dane kontaktowe na stronie www.prodmax.pl w zakładce - KONTAKT.

UWAGA: GOOGLE ANALYTICS

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (" Google "). Google Analytics używa. "Cookies", pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony są zazwyczaj przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, adres IP zostanie obcięty w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełne adresy IP tylko w wyjątkowych przypadkach będą przekazywane do serwera Google w USA i tam skrócone. Na zlecenie operatora ta strona internetowa Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług internetowych związanych z operatorem strony. W ramach usługi Google Analytics, adres IP nie zostanie połączony z innymi danymi z Google. Użytkownik może zrezygnować z cookies poprzez dostosowanie oprogramowania przeglądarki; Jednak zwracamy uwagę, że wyłączenie w  pełnym zakresie z "Cookies", spowoduje brak możliwości korzystania z wszystkich funkcje na tej stronie internetowej. Można także zapobiegać generowaniu danych przez cookie na temat korzystania z witryny przez Google i przetwarzania tych danych przez Google, przez wykorzystanie poniższego linku (http (włącznie z jego adresem IP). // pobrać i zainstalować tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) plugin przeglądarka jest dostępna.